LEVERINGSVOORWAARDEN BELGIËALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDENArtikel 1 – Toepasselijkheid1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes daaronderbegrepen, en overeenkomsten tot levering en / of vervaardiging van producten en / of hetverrichten van diensten, tenzij anders schriftelijk met ons is overeengekomen.1.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen enovereenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen ofandere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door de koper van toepassingverklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmergeaccepteerd.Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding2.1 Al onze aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offertes of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn slechts indicatief en niet bindend tenzij schriftelijk anders isovereengekomen.2.2 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop door onshet aanbod schriftelijk is aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst isbegonnen.Artikel 3 – Levering3.1 De opgegeven leveringstermijnen gelden enkel bij wijze van aanduiding en vormen geenenkele verbintenis van levering op de vooropgestelde data. Er dient rekening gehouden teworden met de gebruikelijke tolerantie, eigen aan de aard van de handel. Eventuelelaattijdigheid kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, boete of weigering degoederen in ontvangst te nemen.3.2 Tenzij ander schriftelijk overeengekomen, vindt de levering plaats het moment waarop hetzijde goederen ons bedrijf verlaten, hetzij de goederen het bedrijf van onze toeleverancierverlaten.3.3 Het risico voor de producten gaat op de opdrachtgever over:1) de goederen op het leveringsadres van de opdrachtgever zijn afgeleverd door heteigen transport van Geevers (DDP levering) of2) de goederen aan de transporteur zijn overhandigd in het geval van Ex-Workszendingen.3.4 Wij stellen alleen dan vervangen materialen of producten aan koper ter beschikking indienkoper daarom nadrukkelijk bij het geven van de reparatie - opdracht heeft verzocht. Blijft ditverzoek achterwege, dan worden deze materialen of producten de eigendom van ons, zonderdat de koper op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.3.5 De koper is verplicht om het geleverde en de verpakking onmiddellijk bij aflevering tecontroleren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren naonze mededeling dat de goederen ter beschikking staan van koper.Artikel 4 -Transport4.1 Het transport van onze goederen, zelfs indien franko overeengekomen, gebeurt steeds voorrisico en gevaar van de koper; zelfs indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven,vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat dat alle vervoersschade voor rekening enrisico zijn van de afzender.4.2 De wijze van transport (waaronder mede-verzending, verpakking e.d. inbegrepen) wordt -indien geen andere aanwijzing door de koper aan ons is verstrekt –steeds door ons bepaald,zonder dat wij hiervoor evenwel enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensenvan de koper worden slechts uitgevoerd, indien de koper verklaard heeft om de meerkosthiervan te dragen.Artikel 5 – Prijzen5.1 Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, netto, exclusiefBTW en zonder aftrek of korting.5.2 Alle bestellingen dienen door ons aanvaard te worden. De door onze vertegenwoordigersopgenomen bestellingen en gedane aanbiedingen verbinden ons slechts na bevestiging vanonzentwege.Omwille van de onzekerheid omtrent de prijs van de grondstoffen, de arbeidslonen en deschommelingen die zich kunnen voordoen tussen het overmaken van de bestelling en zijnuitvoering, zijn onze prijzen zonder verbintenis en kunnen zij zonder voorafgaandelijk berichtverhoogd of verlaagd worden.De aangegeven elementen die aan de basis kunnen liggen van een prijswijziging zijn slechtsten indicatieve titel aangegeven.De koper is in voorliggend geval gerechtigd om middels aangetekend schrijven binnen de driedagen na de kennisgeving van de prijsverhoging, de bestelling te annuleren mits betaling vaneen forfaitaire schadevergoeding van 100,00€.Artikel 6 – Betaling6.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn onze facturen direct bij levering van degoederen, hetzij contant betaalbaar, hetzij betaalbaar op een door ons aangeduidebankrekening binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. Verrekening of aftrek vanenige korting is niet toegestaan.6.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de koper gehele of gedeeltelijke voorbetaling van hetverschuldigd bedrag te vorderen dan wel enige andere vorm van zekerheid te vorderen.Indien koper aan onze vordering tot vooruitbetaling of het stellen van zekerheid niet voldoet,is het bepaalde in artikel 12 van deze overeenkomst van toepassing.6.3 Indien sprake is van een koop op rekening, hetgeen uitsluitend kan geschieden navoorafgaande schriftelijke toestemming door ons, dient betaling te geschieden binnen 14dagen na factuurdatum. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.6.4 Betalingen welke later dan de vervaldag geschieden, brengen van rechtswege een interest opberekend op basis van de gepubliceerde interestvoet van toepassing op handelstransacties,zonder ingebrekestelling. Hierdoor wordt het bedrag van alle andere facturen onmiddellijk envan rechtswege opeisbaar.Daarenboven zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonderingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het bedrag van defacturen, met een minimum van 75 EURO per factuur, ten titel van schadebeding voorbuitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andererelevante invorderingskosten.6.5 De voorbehoudsloze betaling, zelfs van een deel van het bedrag van een factuur, geldt alsaanvaarding van deze factuur. Eventuele afkortingen zullen steeds worden aanvaard ondervoorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.Bij gebrek aan betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor alle leveringen stopte zetten en ook wanneer de kredietwaardigheid van de klant in het gedrang komt. Bovendienkan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolgbleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel ofverbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht opschadevergoeding van 30% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten enwinstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en deomvang van de schade. De verkoper behoudt zich het recht voor, om de uitvoering van deovereenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud7.1 De eigendom van alle door ons aan koper verkochte producten blijft bij ons zolang koper allevorderingen van ons uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan,zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of soortgelijkeovereenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van ons wegenstekortschieten in de nakoming van zodanig verbintenissen niet heeft voldaan, waaronderbegrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.7.2 Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de doorons geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindtzich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen verkrijgen te zullen verklaren dathij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen aktete zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de producten wordt gevestigd in welk gevalkoper zich aan verduistering schuldig zal maken.7.3 In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt koper zich om opeerste daartoe strekkend verzoek van de ons een bezitloos pandrecht voor te behouden tenbehoeve van ons en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan koper in eigendomgeleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons,uit welken hoofde dan ook.Artikel 8 – Aansprakelijkheid8.1 Onverminderd de garantiebepalingen, zoals opgenomen in artikel 9, sluiten wij uitdrukkelijkieder verdergaande aansprakelijkheid jegens koper uit voor alle schade, uit welken hoofdedan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade ofbedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van ons, onze werknemers en / of hulppersonen.8.2 Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde danook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen wij hebbengeleverd, welke waarde wordt vastgesteld aan de hand van de factuur die betrekking heeft opde levering, met dien verstande dat wij uitsluitend aansprakelijk zullen zijn voor het bedragwaarvoor wij maximaal verzekerd zijn.Artikel 9 – Garantie9.1 Op de door ons geleverde producten wordt uitsluitend garantie verleend voor zover op dezeproducten door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan ons een garantie wordtverleend en deze garantie jegens ons door de fabrikant c.q. leverancier wordt nagekomen.9.2 Reparaties en / of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen metinbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond teworden betaald.Restitutie van enig geldbedrag wordt slechts dan verleend ingeval sprake is van acceptatievan de garantie - aanspraak door de betreffende fabrikant c.q. leverancier en wel ten hoogstehet bedrag, dat door de betreffende fabrikant c.q. leverancier aan ons wordt vergoed.Artikel 10 – Ruilen / terugname van goederen10.1 De door ons verkochte goederen worden na het verstrijken van een termijn van 5 dagen naontvangst van de goederen, niet meer teruggenomen noch geruild.Terugzending van goederen wordt niet aanvaard, behoudens voorafgaandelijke schriftelijketoestemming van onzentwege. Iedere aanvraag tot ruiling of terugname dientnoodzakelijkerwijze vergezeld te zijn van een beschrijvende staat waarbij melding wordtgemaakt van de aard en het nummer van het onderdeel, de nummers en de data van dererop betrekking hebbende facturen.10.2 Onze toestemming tot ruiling/ terugname houdt geen enkele erkenning van aansprakelijkheidin. Bij gebrek aan fout in ons hoofde, zal de koper op forfaitaire wijze deelnemen in detransport- en administratiekosten.Artikel 11 – Overmacht11.1 In geval van vreemde oorzaak (vb. ongevallen, lock out, brand, gebrek aan vervoermateriaal,oorlog, staking, natuurrampen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen en koopwaar, etc )zelfs indien deze vreemde oorzaak geen definitieve en/ of totale onmogelijkheid vanuitvoering tot gevolg heeft, is het ons van rechtswege, doch na verwittiging van de koper,toegelaten onze verbintenis eenzijdig op te schorten of te annuleren, en dit zonder dat wijgehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.Artikel 12 – Opschorting en ontbinding12.1 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen uit dezeof enige andere met hem gesloten overeenkomst, indien hij in faling wordt verklaard of deprocedure ertoe hangende is, indien hij bescherming geniet in het kader van een WCO, indienhij tot vereffening overgaat, indien beslag is gelegd op alle of enige van zijn producten of bijstillegging van zijn bedrijf, dan behouden wij ons het recht voor om onze verplichtingen op teschorten (zelfs in geval van begin van uitvoering) dan wel de overeenkomst of het nog nietuitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden zonder enige nadere ingebrekestelling en zonder datenige gerechtelijke tussenkomst vereist is, dit alles onverminderd alle overige aan onstoekomende rechten.Artikel 13 – Vrijwaring13.1 De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48uur na de levering bij aangetekend schrijven aan ons te worden meegedeeld, bij gebrekewaaraan wij elke klacht als onontvankelijk zullen beschouwen.13.2 Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te wordeningesteld binnen de 2 maanden na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan devordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk zal zijn. Deze vordering moetbovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na levering. Zo erverantwoordelijkheid is in onze hoofde, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen.13.3 Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt onze verplichting zich tothet vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schademaximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van dekoper of een derde, zullen in aanmerking komen voor vergoeding.13.4 Onze aansprakelijkheid is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaaktdoor samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer, of vaneen persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. In voorkomend geval verplicht dekoper zich ertoe de bijzondere garantievoorwaarden van zijn leverancier/producent aan zijnafnemers over te maken.Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen14.1 Klachten zijn enkel geldig indien ze binnen de 8 dagen na levering van de goederen bij onstoekomen. Zij kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk aan het adres vanonze maatschappelijke zetel gericht worden.Het indienen van een klacht door onze klant schorst in geen geval de verplichting tot betalingconform artikel 6 van onze verkoopsvoorwaarden.14.2 Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.14.3 Wij kunnen enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebiedwaar onze maatschappelijke zetel is gevestigd. (gerechtelijk arrondissement Tongeren)14.4 Voor zover wij als eisende partij optreden, zijn de rechtbanken van het gerechtelijkarrondissement Tongeren of de rechtbank van de woonplaats van de koper bevoegd, dit naaronze keuze.